M Sushi

1063 Lower Main St, Wailuku, HI

808-243-5333